Verwerking persoonsgegevens van leden

  

Persoonsgegevens van leden worden door TCO verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):  

 • Administratieve doel;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van de ledenadministratie, nieuws en contributie-inning.  

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TCO de volgende persoonsgegevens van u vragen:  

 

 • Voorletters
 • Roepnaam
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Steunend, actief, recreatief lid
 • bankrekeningnummer
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres  

 

Uw persoonsgegevens worden door TCO opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:  

 • Gedurende de looptijd van uw lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.  

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees  

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door TCO verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):  

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.  .  

Voor de bovenstaande doelstelling kan TCO de volgende persoonsgegevens van u gebruiken:  

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.  

Uw persoonsgegevens worden door TCO opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.    

Verstrekking aan derden  

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.   Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:  

 • Het verzorgen van de internetomgeving.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU  

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen  

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn  

TCO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging  

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;  

Alle personen die namens TCO van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.  

Rechten omtrent uw gegevens  

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.  

 

Foto's en Social Media

Bij activiteiten en toernooien worden foto's gemaakt voor social media en website. U kunt te allen tijde aangeven dat u niet gefotografeerd wilt worden. Indien u bezwaar heeft tegen gebruik van foto's waarop u zichtbaar bent en dit bij ons meldt, zullen wij direct de foto verwijderen.

 

Klachten  

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.